چگونه آماده سازی طرح برای جابجایی زغال سنگ آغاز خواهد شد