مشکل زیست محیطی که توسط استخراج باز ریخته گری سنگ مس ایجاد می شود