ساموئل و دیگر رئیس جمهور براندی استخراج طلا جلد آگهی